...proměny v dotyku

Čti víc

Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

S vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme především podle nařízení (EU) 2016/679 - obecného nařízení o ochraně osobních údajů známého jako GDPR (General Data Protection Regulation).Správcem osobních údajů je DOTYK II, o.p.s., IČ: 29277817, sídlem: Vídeňská 11/127, Brno, 619 00, Česká republika (dále také jen jako „organizace“).

 

Proč vaše osobní údaje zpracováváme

Naše organizace má k dispozici údaje, které nám v průběhu darování poskytnete, a to jméno, příjmení, e-mailová nebo fyzická adresa, případně telefonní číslo, výše, frekvence a způsob platby daru. Tyto údaje zpracováváme pro:

 • uzavření a plnění darovací smlouvy mezi vámi a naší organizací;
 • zaslání poděkování za dar;
 • zaslání informací o tom, jak jsme vámi darované prostředky využili;
 • zaslání informací o naší činnosti nebo žádosti o poskytnutí příspěvku;
 • vystavení potvrzení o daru uplatnitelné v daňovém přiznání pro odpočet.

 

Na základě oprávněného zájmu správce vaše osobní údaje také zpracováváme pro účely vytváření statistik pro interní potřeby naší organizace a archivace pro případ sporů, reklamací či jiných vznesených nároků.

Právní předpisy nám dále ukládají povinnost archivace některých osobních údajů (jako jméno, příjmení, adresa, výše daru), především pro účely účetnictví.

Osobní údaje zpracováváme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem k údajům, náhodnou ztrátou, zničením, nebo poškozením. Uchováváme je pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Když pomine důvod pro zpracování nebo po uplynutí doby nezbytného zpracování příslušné osobní údaje vymazáváme či jinak likvidujeme, opět v souladu se zákonnými nařízeními.

Poučení o právech

Jako subjekt údajů máte tato základní práva:

 • Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na určité informace o jejich využití.
 • Máte právo požádat o aktualizaci či změnu informací, které o vás máme, pokud jsou nepřesné.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování.
 • Za určitých okolností máte právo požádat, abychom vám nebo třetí osobě poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali. (Právo na výmaz nelze uplatnit, pokud je zpracování dat nezbytné pro splnění zákonných povinností organizace.)
 • Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat.

 

Žádost smí podat pouze subjekt údajů, popřípadě jeho zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme požádat o další informace nutné k ověření totožnosti.

Kontaktovat nás můžete na výše uvedené adrese nebo na e-mailu info@dotyk2.cz. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.