...proměny v dotyku

Čti víc

Poruchy autistického spektra

Něco o PAS

Poruchy autistického spektra – PAS jsou celoživotní vývojové poruchy, které mají vliv na sociální a komunikační schopnosti jedince.  Důsledkem je, že dotyčná osoba zpracovává podněty, které k ní přicházejí jinak než ostatní, kteří tímto postižením netrpí.  Jednoduše řečeno nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a zažívá – prostě okolní svět vnímá ze svého pohledu.  Zjevně se to projevuje v oblasti hry, komunikace a sociálního chování. Představivost má také svoje jiné rozměry.

Jde tedy o vrozené postižení mozkových funkcí, které ovlivňuje komunikaci, sociální interakci, fantazii a kreativitu.  V odborné literatuře se uvádí, že postihuje 0,5 – 1,0 % populace. Také se lze dočíst, že výskyt je vyšší u chlapců než u dívek.

 

Třídění PAS

Dětský autismus
Projevuje se v oblasti sociálních vazeb a chování, komunikace, představivosti, zájmů, hry. Kromě uvedených, se mohou přidružit ještě další potíže, které se navenek projevují jiným chováním, než je obvyklé v běžném životě. Přibližně  75 %  osob s dětským autismem trpí také různým stupněm mentální retardace.

Formy dětského autismu jsou známy od mírných až po těžké.

Atypický autismus (pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná)
Neprojevuje se ve všech oblastech jako u „Dětského autismu“ a v rozsahu všech jeho kritérií.  Najde se však řada příznaků sociálních, emocionálních a v chování, které se s problémy, jež mají lidé s autismem, shodují.  Atypický autismus se také vyjadřuje jako osoba s autistickými rysy.

Aspergerův syndrom
Jedna se o syndrom se zvláštnostmi a problémy, které mohou být stejně závažné, avšak kvalitativně odlišné od ostatních PAS.  Intelekt a komunikace u těchto lidí není syndromem ovlivněn, ale přetrvávají problémy v sociální interakci.

Dětská dezintegrační porucha
Po období normálního vývoje nastává z neznámé příčiny v dětském věku (2-4 roků)  úpadek v dosud nabytých schopnostech.

Jiné pervazivní vývojové poruchy
Kvalita komunikace, sociální interakce, hry a někdy i představivosti je narušena, nikoli však do té míry, která by odpovídala diagnóze dětský resp. atypický autismus.

Rettův syndrom
Dopad je na tělesné, pohybové i duševní funkce. Základní příznaky jsou ztráta kognitivních schopností, poruchy koordinace pohybů a ztráta účelných schopností rukou. Vyskytuje se pouze u dívek. Jde o genetickou poruchu.

 

Problémové oblasti společné pro PAS

Sociální vztahy a chování

 • Potíže s neverbálními projevy v různých sociálních situacích – postoj těla, řeč těla (např. mimika, gesta), oční kontakt
 • Nevytváření vztahů (nekamarádění se) s vrstevníky
 • Malé nebo žádné spontánní sdílení prožívání s ostatními
 • Preferování činnosti o samotě


Komunikace

 • Řeč má opožděný vývoj, nebo se nerozvíjí vůbec
 • Potíže s aktivní a smysluplnou komunikací s okolím
 • Užívání a opakování vlastních řečových stereotypů


Představivost, zájmy, hra

 • Děti nemají schopnost si samostatně hrát
 • Ulpívání na specifických, nefunkčních rituálech a rutinních činnostech
 • Stereotypní a opakující se motorické manýrování (např. třepání rukama)
 • Velmi dlouho trvající zaujetí nějakým předmětem
 • Výrazné zaujetí pro jednu nebo více činností, která je výjimečná buď svojí intenzitou, nebo předmětem zájmu