...proměny v dotyku

Čti víc

Informace o sociální službě

Druh sociální služby – sociální rehabilitace

Aktuální kapacita sociální služby je 40 klientů

Forma poskytování sociální služby je terénní

Místo poskytování sociální služby je oblast Jihomoravského kraje

Posláním obecně prospěšné společnosti DOTYK II v sociální rehabilitaci je poskytování pomoci a podpory lidem s duševním onemocněním schizofrenií ohrožených sociálním vyloučením za účelem překonat sociální izolaci a začlenit se, v rámci svých možností, do běžného života.

Sociální služba vznikla tzv. „zespodu“, aby reagovala na konkrétní potřeby lidí s duševním onemocněním schizofrenií, které nebyly do té doby uspokojovány žádnými službami. Je poskytována terénní formou.

 

Cíle

Sociální začleňování

Prostřednictvím podpory a pomoci vytvářet a nabízet lidem s duševním onemocněním schizofrenií možnosti nacházet cesty ze sociální izolace, kterou nejsou schopni bez vnější podpory překonat, případně, aby byla minimalizována rizika vzniku sociální izolace.

Plnohodnotný život v soukromí i ve společnosti

Službou poskytnout osobám s duševním onemocněním schizofrenií oporu, nabízet sdílení a doprovázení tak, aby měli tito lidé možnost postupnými kroky znovuobjevit a zmobilizovat svůj potenciál, aby vykročili ze svého uzavřeného světa, byli platnými členy své rodiny, mohli se plnohodnotně účastnit života společnosti a měli přístup k oblastem, které život nabízí a ovlivňuje jeho kvalitu.

Samostatnost při řešení svých běžných záležitostí a potřeb

Prostřednictvím podpory a pomoci poskytované sociální služby vytvářet prostor pro samostatné řešení záležitostí a potřeb a uplatnění práv uživatelů, pokud je to možné a bezpečné.

Návrat do života životem

Podporou a pomocí vytvářet podmínky, aby se člověk s duševním onemocněním schizofrenií aktivně účastnil reálného každodenního života a nepřipravoval se na něj pouze v uměle vytvořeném prostředí, ale byl vystaven celé škále okolností souvisejících s konkrétní životní situací a získané prožitky mohl využít pro svůj další růst a rozvoj.

Krátkodobé cíle jsou formulovány individuálně, dbáme na to, aby byly měřitelné, termínované a v souladu s uvedenými cíli. Jsou součástí individuálních plánů uživatelů.

 

Zásady

Zachovávání lidské důstojnosti

Při práci používáme partnerský přístup. Uživatel je pro nás partnerem, nikoli objektem služby. Uživatel je seznámen s pracovními postupy a obsahem služby srozumitelným způsobem, je-li třeba i opakovaně, aby se mohl v klidu samostatně rozhodovat. Respektujeme požadavky uživatele, jeho vlastní vůli a názor, k ničemu ho nenutíme. Tempo vždy přizpůsobujeme uživateli, nevytváříme na něj tlak. Uživatel má právo kdykoliv službu ukončit.

Individuálně určené potřeby

Při poskytování služby dbáme na individuální přístup, vycházíme z potřeb a cílů konkrétního uživatele. Respektujeme hodnoty uživatele. Bereme v potaz, že uživatelovy potřeby a cíle se v průběhu služby mohou měnit, aktivně se o ně zajímáme a pružně na tuto skutečnost reagujeme.

Samostatnost

Dbáme na to, aby se uživatel nestal na službě závislý, motivujeme ho s důrazem na aktivitu a samostatnost.

Uživateli je služba poskytována tak, aby jej aktivizovala a umožnila využívat zdrojů ze společenského prostředí. Při podpoře nepřebíráme za uživatele iniciativu, pouze mu poskytujeme oporu, pomáháme s porozuměním obtížnějším záležitostem přeformulováním, vysvětlováním. Posilujeme sociální začleňování uživatele.

Kvalita služby

Služba je poskytována v takové kvalitě, která je stanovena zákonem prostřednictvím Standardů kvality sociální služby. Kvalita služby je průběžně ověřována. Všichni zaměstnanci jsou povinni se při výkonu své práce daným předpisem řídit.

Dodržování lidských práv a základních svobod

Při práci se řídíme rovným přístupem, kdy uživatelé jsou do služby přijímáni bez ohledu na jejich vizuální, jazykové, politické či náboženské odlišnosti. Respektujeme ochranu osobnosti, vůle a soukromí uživatelů. Bojujeme proti diskriminaci a předsudkům spojených s duševním onemocněním. Garantujeme všem uživatelům dodržování lidských práv a základních svobod dle zákonných norem.

Holistický přístup

Uživatele vnímáme jako celek, nezabýváme se pouze jednotlivými aspekty. Pohlížíme na něj v souvislostech. Uvědomujeme si, že s uživatelem pracujeme v bio-psycho-socio-spirituální rovině.

Uplatňování vůle uživatele

Při poskytování služby vycházíme z respektu k  životním hodnotám, potřebám a osobním cílům uživatele, o což se v průběhu služby aktivně zajímáme a představuje to pro nás platformu pro vytváření obsahu služby. Uživatel je pro nás partner, který se podílí na plánování, poskytování a hodnocení sociální služby v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Vždy respektujeme a podporujeme vyjádření uživatelovy vůle a představ o svém životě.

 

Okruh osob

Cílová skupina:

Služba sociální rehabilitace je určena lidem s duševním onemocněním schizofrenií z Jihomoravského kraje ve věku 16 - 64 let, jejichž onemocnění může způsobit nebo způsobuje bariéry a omezení v komunikaci, vztazích a samostatném plnohodnotném životě člověka.

Negativní vymezení cílové skupiny:

Služba není určena pro osoby s projevy agresivního chování, závislé na alkoholu či návykových látkách.